Elérhetőségek:
DÖK a Facebookon!
és az Instagramon!
E-mail: kando. diakonkormanyzat@ gmail.com

Gyűlések minden hétfőn 8.-9. órában!

A klub szeretettel vár mindenkit felügyelő tanár vagy dökös kíséretében.
A portán leadott listában szereplő tanulók vehetik fel a kulcsot, felelősséggel ők tartoznak az adott időszakban a klubért.

A páros hét az 'A' hét míg a páratlan az 'B' hét

Csengetési rend
1. 7.30-8.15
2. 8.25-9.10
3. 9.20-10.05
4. 10.20-11.05
5. 11.15-12.00
6. 12.10-.12.55
7. 13.05-13.50
8. 14.00-14.45
9. 14.55-15.40

Mi a dök?

A DÖK a Diákönkormányzat általánosan elfogadott rövidítése, vagyis nem más, mint az iskola diákjaiból álló érdekképviseleti szerv.
Keress minket, ha az iskolai léteddel, az iskolai élettel kapcsolatos problémád, óhajod, sóhajod, esetleg újító ötleted, javaslatod van!
Kéréssel, kérdéssel, panasszal fordulhatsz személyesen vagy akár e-mailben, Földi Anikó tanárnőhöz vagy az elnökségi tagokhoz!

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikum Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

I. A DÖK adatai:

Név: Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikum
Cím: 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

II. A DÖK céljai:

1) megteremtse a diákok számára az iskolai közéletben való részvétel kereteit és képviselje jogait
2) színes, élvezhető, szabadidős programok szervezése

3) segítse az iskolai hagyományok ápolását
4) képviselje a diákság érdekeit az iskolán kívüli fórumokon is

5) biztosítsa az információáramlást a diákság és a tanári kar között
6) a diákság érdekeit segítő kapcsolat építése más középiskolákkal

III. A DÖK tagjai

1) Alanyi jogon a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikum valamennyi tanulója.
2) Az Elnökség tagjait a DÖK a küldöttgyűlésen önmagából választja meg.
3) Az osztályok önmaguk képviseletére Osztályküldöttek választanak (továbbiakbanOK).

IV. A DÖK tevékenysége

A DÖK céljainak megvalósítása érdekében éves munkatervet alakít ki, amelyet egyeztet az iskola vezetésével.

V. Az Elnökség megválasztása


Az Elnökség hét főből áll, mely hét főt az Osztályküldöttség delegálja, illetve választja meg többségi döntés alapján.
Az Elnökség hét tisztségviselői a következők szerint:
1) elnök
2) gazdasági felelős
3) média- és kommunikációs felelős (két fő)
4) jegyző
5) pályázatokért felelős
6) rendezvényfelelős

VI. Az Osztályküldöttség megválasztásának rendje:


1) Az osztályképviselők választásának módját az osztályok maguk határozzák meg.
2) A tagokat minden tanév áprilisában, egy évre választják.
3) Az új osztályok Október 31-ig ideiglenes képviselőket választanak. Az ideiglenes képviselők nevét szeptember 10-ig, az állandó képviselők nevét November 1-jéig kötelesek a DÖK tudomására hozni.
Feladatuk:
1) képviselni osztályuk érdekeit
2) összegyűjteni az osztályukban felvetődő igényeket, problémákat és ötleteket, és azt továbbítani a Elnökség illetékes szerve felé
3) folyamatosan tájékoztatni osztályukat az Elnökség döntéseiről, híreiről
4) rendszeresen részt venni az Elnökség ülésein
5) feladatokat vállalni a programok szervezésében

VII. Az Osztályküldött-gyűlés (továbbiakban OKGY)


1) Az OKGY a diákság legfelső érdekképviseleti döntéshozó szerve.
2) Az OKGY határozatképes, ha a küldöttek több mint 50%-a jelen van.
3) Az osztályok maguk választják meg képviselőjüket, a közgyűlést az Elnökség hívja össze, évente legalább egyszer.
4) Ha a diákok legalább 5 %-a indítványozza, akkor rendkívüli közgyűlést kell összehívni.
5) Az OKGY nyitott, a munkában tanácskozási joggal bárki részt vehet az iskola tagjai közül.
6) Az OKGY összehívásáról legalább két héttel korábban értesíteni kell minden közösséget.
7) Az OKGY minden kérdésben a jelenlévők több mint 50 %-os többségével hozhat határozatot; ha ez nincs meg, akkor második fordulóban a két legtöbb szavazatot kapott személy vagy alternatíva között ugyanígy dönt. Ilyen módon választja meg a DÖK a tisztségviselőit is.
8) Az OKGY dönt saját napirendjéről és ügyrendjéről az Elnökség javaslatát mérlegelve.
9) Az OKGY elfogadja a DÖK SZMSZ-ét, és szükség esetén dönt a módosításáról.
10) Az OKGY értékeli az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkáját az Elnökség beszámolója alapján.
11) Az OKGY meghatározza az Elnökség feladatait, ellenőrzi és beszámoltatja azt.
12) Az OKGY véleményt és javaslatot minden ügyben tehet.
13) Az OKGY megválasztja az Elnökség tisztviselőit.
14) Az OKGY köteles megtárgyalni minden olyan kérdést, amelyek napirendre tűzését előzetesen írásban legalább 10 küldött vagy az Elnökség kéri.
15) Az OKGY-n bárki tehet napirendi javaslatot; ennek megtárgyalására akkor kerül sor, ha a küldöttek több mint 50 %-a támogatja.
16) Az OKGY-n a diákok egyénileg vagy szervezetten kérdéseket tehetnek fel 5 perc időtartamban a >nevelőtestületnek, az igazgatóságnak, valamint az Elnökségnek, amelyekre érdemi választ kapni jogosultak. A válasz elfogadásáról a kérdező és a közgyűlés dönt. A válasz elutasítása esetén a megkérdezettnek 30 napon belül kell írásban válaszolnia.
Állandó napirendi pontok:
1) az igazgató beszámolója az iskola életéről, különös tekintettel a tanulói jogok érvényesüléséről, a tanulói jogok helyzetéről
2) a DÖK elnökének beszámolója a Diákönkormányzat munkájáról, eredményeiről és a terveiről

VIII. Az Elnökség


Az Elnökség a DÖK operatív szerve, amely két közgyűlés között a diákság képviseletét is ellátja.
Jogait (döntési-, egyetértési-, véleményezési és javaslattevőjogait) a Közoktatási Törvény szabályozza.
Működési szabályzata:
1) Az Elnökség ülései nyilvánosak.
2) Ezek havonta kerülnek összehívásra, az Elnök által.
3) Az Elnök esetenként zárt gyűlést is összehívhat.
4) Az Elnökség akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a megjelent.
5) Az Elnökség döntéseit egyszerű többséggel hozza, nyílt szavazással.
6) Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt, aki titkos szavazást is elrendelhet.
7) Személyi kérdések esetében az érintett kérheti a zárt ülés tartását, amit az Elnök köteles elrendelni.
Az Elnökség ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell:
1) az ülés helyét, és időpontját

2) a hiányzó osztályokat
3) a napirendi pontokat
4) a szavazások arányait
A jegyzőkönyvet az Elnök hitelesíti az aláírásával.

IX. Az Elnökséget segítő tanár


A diákönkormányzatot segítő tanár megbízása az Elnökség döntési jogába tartozik. Az Elnökséget segítő tanárnak minden érdemi döntésben szavazati joga van.
Feladatai:
1) a kapcsolat biztosítása a nevelőtestület és a diákönkormányzat között
2) tájékoztatni a DÖK elnökét a DÖK-öt érintő igazgatói és tantestületi döntésekről
3) tájékoztatni az igazgatót és a nevelőtestületet a DÖK döntéseiről

X. Az Osztályküldöttség


1) Az osztályközösségek élén választott Osztályküldöttségek, OK-k állnak.
2) Ezek segítik a tanulmányi és közösségi munkát, szervezik az osztály életét, és biztosítják az érdekképviseletet az osztályon belül.
3) Az osztályozó konferenciákon tolmácsolják az osztály kéréseit, javaslatait az osztályban tanító tanároknak és az iskolavezetésnek.
4) Az osztályok az iskola diákjai közül javasolhatnak tisztségviselőket az Elnökség posztjaira.
Az osztály minden tanév áprilisában adja le az osztály 51%-os többségével javasolt személyek névsorát az OK tisztségre, új osztályok esetén, az ideiglenes személyen névsorát szeptember 10-ig, az állandó személyek névsorát November 1-jéig.

XI. A DÖK gazdálkodása:


1) a DÖK pénzkezeléséről a gazdasági felelős gondoskodik, a DÖK-ot patronáló tanár segítségével.
2) A DÖK bevételei:
támogatások
pályázatok
gazdasági tevékenységekből származó esetleges bevételek

XII. Az SZMSZ érvényessége:


1) Az SZMSZ jóváhagyására a nevelőtestületnek 30 nap áll rendelkezésére. Ez alatt nyilatkoznia kell a jóváhagyásáról.
Ha a nevelőtestület nem nyilatkozik a 30 nap leteltével, az SZMSZ-t jóváhagyottnak kell tekinteni.
2) A nevelőtestület csak abban az esetben tagadhatja meg a jóváhagyását, ha az SZMSZ-ben az iskolai belső szabályzatokkal vagy jogszabályokkal ellentétes kitételek szerepelnek.
3) A jóváhagyott SZMSZ-t a küldöttgyűlés javaslatára lehet felülvizsgálni, ha a döntést a küldöttek több mint 50 %-a támogatja.

XIII. A Diákönkormányzat jogai, kötelezettségei, tevékenységei


1) Döntési jogok
Bizonyos tárgykörökben egyedül a Diákönkormányzatnak van joga határozatot, döntést hozni. Ezen döntések tartalmáért, betartásáért, ill. a döntés elmulasztásáért szintén egyedül a Diákönkormányzat felel. Ezekben a kérdésekben a nevelőtestületnek véleményezési joga van.
A Diákönkormányzat döntési joga az alábbi tárgykörökre terjed ki:
- saját működésének és munkájának megszervezése,
- saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotása,
- tisztségviselőinek megválasztása,
- a működéséhez biztosított pénzösszeg felhasználása,
- meglévő hatásköreinek gyakorlása,
- egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése,
- saját tájékoztatási rendszerének működtetése.

XIV. Egyetértési jogok


Bizonyos tárgykörökben törvényes és érvényes döntés nem hozható a Diákönkormányzat egyetértése nélkül. Ilyen kérdésekben a Diákönkormányzat köteles állásfoglalását indoklással együtt a döntéshozó szervnek eljuttatni. Ha a Diákönkormányzat nyilatkozata nemleges vagy álláspontja eltér a döntéshozóétól, akkor az egyeztető tárgyalásokon a Diákönkormányzat köteles képviseltetni magát. Ilyen esetekben a Diákönkormányzat képviseletét az Elnök látja el.
A Diákönkormányzatnak egyetértési joga van az alábbi tárgykörökben:
- az iskolai szervezeti és működési szabályzata (ünnepélyek, különös tekintettel a szalagavató bálra, a Diákönkormányzat működésének biztosítása, a tanulók jutalmazása, a fegyelmező intézkedések elvei, a tanulói jogviszony szabályozása) elfogadása és módosítása,
- a szociális juttatások elveinek meghatározása,
- az ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználása,
- a házirend elfogadása és módosítása.

XV. Véleményezési jogok


Bizonyos kérdésekben a Diákönkormányzatnak joga van kialakítani, és nyilvánosságra hozni a saját éleményét.
A Diákönkormányzatnak véleményezési joga van az alábbi tárgykörökben:
- az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdés,
- a tanulókat érintő valamennyi kérdés,
- a tanuló ellen folyó fegyelmi eljárás,
- az intézmény megszűntetése, átszervezése, átnevezése,
- az intézmény költségvetése, illetve annak módosítása,
- az intézmény vezetőjének megbízása, illetve megbízásának visszavonása,
- a tankönyvek megvásárlásának támogatása.

XVI. Átruházott jogok

A Diákönkormányzat elláthat olyan jogköröket is, amelyeket a törvény nem biztosít számára, de azok
átruházhatóak rá. Arról, hogy egy jogkör átruházását a Diákönkormányzat elfogadja-e,
a OKGY köteles dönteni, mérlegelve a jogkör gyakorlásához szükséges feltételek meglétét.

XVII. Egyéb tevékenységek


A Diákönkormányzat programokat szervezhet az iskola diákjai számára, amennyiben azok az iskolai munkát nem zavarják, vagy akadályozzák. Ezen rendezvények céljaira a Diákönkormányzat igénybe veheti az iskola eszközeit (pl. nyomtatók, számítógépek), termeit stb. A rendezvények lebonyolításával a Diákönkormányzat megbízhat olyan tanulókat is, akik nem választott tagok.
A Diákönkormányzat ezen kívül bármilyen programot megszervezhet, amelyet az iskola diákjai igényelnek, és amelyet az OKGY megszavaz, akarata ellenére azonban a Diákönkormányzat semmilyen rendezvény, iskolai ünnepség, stb. megszervezésére sem kötelezhető.
A rendezvények esetleges bevétele a Diákönkormányzatot illeti. A Diákönkormányzat kezdeményezheti, szorgalmazhatja közhasznú iskolai munkák megszervezését.
A Diákönkormányzat kiírhat különféle pályázatokat, versenyeket (tanulmányi-tudományos, sport, képzőművészeti, stb.), segítheti az iskola diákjainak felkészülését tanulmányi versenyekre, sporteseményekre (szakkörök, képzőtáborok szervezése, nehezen hozzáférhető szakkönyvek megszerzése, stb.).

XVIII. Pénzügyek


1) Pénzügyi források
Az iskola fenntartója köteles a Diákönkormányzat számára a törvényben előírt normatív támogatást biztosítani. Amennyiben ez nem történik meg, a Diákönkormányzatnak törekednie kell a kérdésben az iskola fenntartójával megegyezni. Ha az előírt támogatáshoz a Diákönkormányzat ezen az úton sem tud hozzájutni, akkor követelését jogi úton érvényesítheti. A Diákönkormányzat számára bevételi forrást jelent továbbá az általa megszervezett rendezvények haszna, illetve alapítványi támogatás. Ezenkívül, a Diákönkormányzat minden lehetséges és törvénybe nem ütköző módon gyarapíthatja vagyonát. A Diákönkormányzatnak jogában áll az iskola berendezéseit, termeit térítés nélkül igénybe venni, amennyiben ez az iskolai oktatást nem zavarja.
2) Az erőforrások kezelése A rendelkezésre álló pénz felhasználásáról az elvégzendő feladatokat mérlegelve az Elnökség dönt. A döntések végrehajtását az Elnök, a gazdasági ügyekért felelős titkár és a Segítő Tanár csak együttesen végezhetik, de önálló pénzügyi döntéseket nem hozhatnak még hárman együtt sem. A Gazdasági ügyekért felelős titkár a Diákönkormányzat pénzügyi helyzetének mindenkori állásáról az OKGY-t minden egyes ülésen köteles tájékoztatni. A Diákönkormányzat - amennyire lehetőségei engedik - támogatást nyújthat az iskola tanulóinak bizonyos méltányolást érdemlő esetekben (szociális rászorultság, külföldi versenyen való részvétel, tanulmányút, stb.). Az esetek mérlegelése és a döntéshozatal a Közgyűlés feladata.

XIX. Nyilvánosság


1) Nyilvánosság
Az OKGY ülései bárki számára nyilvánosak. A Diákönkormányzat működéséről az iskola bármely tanulójának joga van tájékoztatást kérni az Elnökségtől. Semmiféle információ nem tartható vissza vagy hallgatható el.
2) Tájékoztatás
Az OKGY jegyzőkönyveit a Diákönkormányzat az üléseket követően nyomtatott formában (faliújság, plakát, elektronikus média, stb.) nyilvánosságra hozza. Egyéb információiról az osztályképviselőkön keresztül, faliújságon, az iskolarádióban illetve az iskola honlapján keresztül, valamint a Diákönkormányzati Körlevélben tájékoztathatja a diákokat. A Diákönkormányzat mindenki számára elérhető az iskola épületében.
Az Iskolarádió a Diákönkormányzathoz tartozó szervezet.

XX. A szervezeti és működési szabályzat


1) A nem szabályozott kérdések
A szervezeti és működési szabályzatban le nem fektetett esetekben a már bevett gyakorlatot, esetleg más célszerűnek látszó és a többség számára elfogadható megoldást kell követni.

XXI. Megbízás


1) Az elnök akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag megbízással eljárhat.


Kelt: Kecskemét, 2011. július 15.